LV
Klienta numurs
Kartes numurs
Izvēlieties paroli
Atkārtojiet paroli
Piekrītu noteikumiem
 

1. Noteikumos lietoto jēdzienu skaidrojums


1.1. Mans Home3 ir izveidota Home3 pakalpojumu vadības sistēma, kas nodrošina piekļuvi internetā apskatīt informāciju par Jums sniegtajiem Home3 pakalpojumiem.


1.2. Home3 – SIA “BITE Latvija”, reģistrācijas numurs: 40003742426, juridiskā adrese: Rīga, Uriekstes iela 2A - 24, LV-1005.


1.3. Lietotājs – Home3 klients - fiziska persona, kas ir vecāka par 18 gadiem, pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā, ir noslēgusi Home3 elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu un atbilstoši Noteikumiem lieto Mans Home3 pakalpojumus.


1.4. Reģistrēšanās – reģistrācijas anketas aizpildīšana interneta mājas lapā www.Mans.Home3.lv , nepieciešamo datu ievadīšana, piekrišana Noteikumiem un citas darbības, kas nepieciešamas Mans Home3 lietošanai.


1.5. Lietotāja konts – informācijas kopums, kurai Lietotājs piekļūst, norādot Lietotājvārdu un Paroli.


1.6. Lietotājvārds – Lietotāja izvēlēts unikāls vārds, kuru izmanto identifikācijai, pieslēdzoties Mans Home3.


1.7. Parole – Lietotāja izvēlēta parole, ko lieto, pieslēdzoties Mans Home3.


1.8. Noteikumi – šie Mans Home3 pakalpojuma lietošanas noteikumi.


1.9. Piekļuves dati – Lietotāja izvēlēta un/vai Home3 piešķirta unikāla piekļuves datu kombinācija.


 


2. Vispārīgie noteikumi


2.1. Noteikumi ir neatņemama Home3 elektronisko sakaru pakalpojumu līguma sastāvdaļa.


2.2. Noteikumi nosaka Mans Home3 reģistrēšanas un lietošanas kārtību, kā arī Home3 un Lietotāja saistības attiecībā uz Mans Home3 izmantošanu.


2.3. Pirms Mans Home3 Lietotāja konta reģistrēšanas, Lietotājs iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem.


2.4. Lietotāja konta reģistrācija notiek elektroniskā veidā, Lietotājam izveidojot Lietotāja kontu un apstiprinot Noteikumus.


2.5. Lietotājs apstiprina, ka, reģistrējot Lietotāja kontu, tā iesniegtie dati ir patiesi, pilnīgi un spēkā esoši. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā Home3 ir tiesības pārtraukt Lietotāja piekļuvi Lietotāja kontam un par šo pārkāpumu informēt attiecīgās tiesībsargājošās iestādes.


2.6. Reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs piekrīt, ka visi nodotie personas dati ir nodoti ar tiešu un noteiktu Lietotāja piekrišanu, un Lietotājs piekrīt, ka Home3 veiks personas datu apstrādi patstāvīgi vai arī saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem uzticēs personas datu apstrādi personas datu apstrādātājiem.


2.7. Mans Home3 ir pieejams internetā visu diennakti, ja vien to neliedz no Home3 neatkarīgi apstākļi. Ir pieļaujami īslaicīgi Mans Home3 sistēmas darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Mans Home3 un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.


 


3. Piekļuves dati un Lietotāja identifikācija


3.1. Darbam ar Mans Home3 Lietotājs izmanto šādus Piekļuves datus: Lietotājvārdu un Paroli.


3.2. Reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs norāda Lietotājvārdu, Paroli, derīgu un precīzu e-pasta adresi, tālruņa numuru, Klienta numuru un Kartes numuru, kas norādīti Lietotāja noslēgtajā Home3 elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā.


3.3. Lietotājvārds un Parole ir konfidenciāla informācija, kuru Lietotājs un Home3 apņemas neizpaust trešajām personām un novērst trešo personu iespējas to uzzināt un/vai lietot.


 


4. Lietotāja saistības un atbildība


4.1. Lietotājs apņemas:


4.1.1. lietot Mans Home3 atbilstoši Noteikumiem;


4.1.2. reģistrējot Lietotāja kontu, sniegt patiesu informāciju un nekavējoties paziņot Home3 par jebkādām izmaiņām sniegtajā informācijā, tai skaitā, norādīt precīzu savu e-pasta adresi, tālruņa numuru;


4.1.3. reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs apstiprina, ka netiek izmantoti citas personas dati;


4.1.4. glabāt drošībā un neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar Mans Home3 lietošanu, novērst jebkādu iespēju trešajām personām to uzzināt;


4.1.5. ja konfidenciāla informācija ir kļuvusi zināma trešajām personām vai ir notikusi piekļuve Lietotāja kontam bez Lietotāja piekrišanas vai Lietotājam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis, Lietotājs nekavējoties par šo faktu informē Home3, nosūtot ziņu uz e-pastu: info@Home3.lv;


4.2. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot viņam piešķirtos Piekļuves datus.


4.3. Lietotājam ir tiesības informēt Home3 par pamanītajām nepilnībām vai neprecizitātēm Mans Home3, nosūtot e-pastu uz info@Home3.lv.


 


5. Home3 saistības un atbildība


5.1. Home3 apņemas:


5.1.1. identificēt Lietotāju atbilstoši Mans Home3 lietošanas noteikumiem;


5.1.2. apstrādājot Mans Home3 ietvaros iegūtos Lietotāja personas datus, rūpēties par to drošību, ievērot fizisko personu datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus un bez Lietotāja piekrišanas neizpaust tos trešajām personām;


5.1.3. nodrošināt Mans Home3 pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar Noteikumiem.


5.2. Home3 neatbild par bojājumiem vai traucējumiem Mans Home3 darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, pārtraukums elektroenerģijas piegādē, neatbilstošu vai nelicencētu programmatūru lietošana vai citi no Home3 neatkarīgi apstākļi.


5.3. Home3 neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, gadījumā, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Mans Home3, izmantojot Lietotāja Piekļuves datus.


 


6. Mans Home3 pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana


6.1. Home3 pārtrauc Mans Home3 pakalpojuma sniegšanu Lietotājam:


6.1.1. pēc Lietotāja attiecīga pieprasījuma saņemšanas, ko Lietotājs nosūta no savas Mans Home3 reģistrētās e-pasta adreses uz Home3 e-pasta adresi info@Home3.lv


6.1.2. ja Home3 ir pārtraucis pakalpojuma sniegšanu Lietotājam Home3 elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā;


6.1.3. ja Home3 rodas pamatotas šaubas par Mans Home3 nelikumīgu lietošanu no Lietotāja puses;


6.1.4. ja Lietotājs neievēro šos Noteikumus.


 


7. Citi noteikumi


7.1. Home3 ir tiesības jebkurā laikā, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt Mans Home3 pakalpojumu apjomu un sniegšanas kārtību, kā arī grozīt šos Noteikumus, attiecīgās izmaiņas publicējot interneta mājas lapā www.bite.lv/lv/Home3 .


7.2. Noteikumi stājas spēkā ar Mans Home3 lietošanas uzsākšanu un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.


7.3. Lietotāja elektroniska piekrišana šiem Noteikumiem un Mans Home3 lietošana ir apstiprinājums tam, ka Lietotājs ir iepazinies ar Noteikumiem, Home3 paziņotajiem Noteikumu grozījumiem un citām izmaiņām par sniegtajiem pakalpojumiem un pilnībā piekrīt tiem.


7.4. Lietotājs piekrīt, ka Noteikumi tiek apstiprināti elektroniski.


7.5. Lietotājs piekrīt, ka, pamatojoties uz Noteikumiem, Lietotāja dotie rīkojumi tiek iesniegti un apstrādāti elektroniski. Lietotāja apstiprināts elektroniskais dokuments ir uzskatāms par Lietotāja pašrocīgi parakstītu rakstveida dokumentu Civillikuma izpratnē.


Klienta numurs
Telefona numurs
+371

 
Piekrītu noteikumiem
 

1. Noteikumos lietoto jēdzienu skaidrojums


1.1. Mans Home3 ir izveidota Home3 pakalpojumu vadības sistēma, kas nodrošina piekļuvi internetā apskatīt informāciju par Jums sniegtajiem Home3 pakalpojumiem.


1.2. Home3 – SIA “BITE Latvija”, reģistrācijas numurs: 40003742426, juridiskā adrese: Rīga, Uriekstes iela 2A - 24, LV-1005.


1.3. Lietotājs – Home3 klients - fiziska persona, kas ir vecāka par 18 gadiem, pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā, ir noslēgusi Home3 elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu un atbilstoši Noteikumiem lieto Mans Home3 pakalpojumus.


1.4. Reģistrēšanās – reģistrācijas anketas aizpildīšana interneta mājas lapā www.Mans.Home3.lv , nepieciešamo datu ievadīšana, piekrišana Noteikumiem un citas darbības, kas nepieciešamas Mans Home3 lietošanai.


1.5. Lietotāja konts – informācijas kopums, kurai Lietotājs piekļūst, norādot Lietotājvārdu un Paroli.


1.6. Lietotājvārds – Lietotāja izvēlēts unikāls vārds, kuru izmanto identifikācijai, pieslēdzoties Mans Home3.


1.7. Parole – Lietotāja izvēlēta parole, ko lieto, pieslēdzoties Mans Home3.


1.8. Noteikumi – šie Mans Home3 pakalpojuma lietošanas noteikumi.


1.9. Piekļuves dati – Lietotāja izvēlēta un/vai Home3 piešķirta unikāla piekļuves datu kombinācija.


 


2. Vispārīgie noteikumi


2.1. Noteikumi ir neatņemama Home3 elektronisko sakaru pakalpojumu līguma sastāvdaļa.


2.2. Noteikumi nosaka Mans Home3 reģistrēšanas un lietošanas kārtību, kā arī Home3 un Lietotāja saistības attiecībā uz Mans Home3 izmantošanu.


2.3. Pirms Mans Home3 Lietotāja konta reģistrēšanas, Lietotājs iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem.


2.4. Lietotāja konta reģistrācija notiek elektroniskā veidā, Lietotājam izveidojot Lietotāja kontu un apstiprinot Noteikumus.


2.5. Lietotājs apstiprina, ka, reģistrējot Lietotāja kontu, tā iesniegtie dati ir patiesi, pilnīgi un spēkā esoši. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā Home3 ir tiesības pārtraukt Lietotāja piekļuvi Lietotāja kontam un par šo pārkāpumu informēt attiecīgās tiesībsargājošās iestādes.


2.6. Reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs piekrīt, ka visi nodotie personas dati ir nodoti ar tiešu un noteiktu Lietotāja piekrišanu, un Lietotājs piekrīt, ka Home3 veiks personas datu apstrādi patstāvīgi vai arī saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem uzticēs personas datu apstrādi personas datu apstrādātājiem.


2.7. Mans Home3 ir pieejams internetā visu diennakti, ja vien to neliedz no Home3 neatkarīgi apstākļi. Ir pieļaujami īslaicīgi Mans Home3 sistēmas darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Mans Home3 un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.


 


3. Piekļuves dati un Lietotāja identifikācija


3.1. Darbam ar Mans Home3 Lietotājs izmanto šādus Piekļuves datus: Lietotājvārdu un Paroli.


3.2. Reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs norāda Lietotājvārdu, Paroli, derīgu un precīzu e-pasta adresi, tālruņa numuru, Klienta numuru un Kartes numuru, kas norādīti Lietotāja noslēgtajā Home3 elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā.


3.3. Lietotājvārds un Parole ir konfidenciāla informācija, kuru Lietotājs un Home3 apņemas neizpaust trešajām personām un novērst trešo personu iespējas to uzzināt un/vai lietot.


 


4. Lietotāja saistības un atbildība


4.1. Lietotājs apņemas:


4.1.1. lietot Mans Home3 atbilstoši Noteikumiem;


4.1.2. reģistrējot Lietotāja kontu, sniegt patiesu informāciju un nekavējoties paziņot Home3 par jebkādām izmaiņām sniegtajā informācijā, tai skaitā, norādīt precīzu savu e-pasta adresi, tālruņa numuru;


4.1.3. reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs apstiprina, ka netiek izmantoti citas personas dati;


4.1.4. glabāt drošībā un neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar Mans Home3 lietošanu, novērst jebkādu iespēju trešajām personām to uzzināt;


4.1.5. ja konfidenciāla informācija ir kļuvusi zināma trešajām personām vai ir notikusi piekļuve Lietotāja kontam bez Lietotāja piekrišanas vai Lietotājam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis, Lietotājs nekavējoties par šo faktu informē Home3, nosūtot ziņu uz e-pastu: info@Home3.lv;


4.2. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot viņam piešķirtos Piekļuves datus.


4.3. Lietotājam ir tiesības informēt Home3 par pamanītajām nepilnībām vai neprecizitātēm Mans Home3, nosūtot e-pastu uz info@Home3.lv.


 


5. Home3 saistības un atbildība


5.1. Home3 apņemas:


5.1.1. identificēt Lietotāju atbilstoši Mans Home3 lietošanas noteikumiem;


5.1.2. apstrādājot Mans Home3 ietvaros iegūtos Lietotāja personas datus, rūpēties par to drošību, ievērot fizisko personu datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus un bez Lietotāja piekrišanas neizpaust tos trešajām personām;


5.1.3. nodrošināt Mans Home3 pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar Noteikumiem.


5.2. Home3 neatbild par bojājumiem vai traucējumiem Mans Home3 darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, pārtraukums elektroenerģijas piegādē, neatbilstošu vai nelicencētu programmatūru lietošana vai citi no Home3 neatkarīgi apstākļi.


5.3. Home3 neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, gadījumā, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Mans Home3, izmantojot Lietotāja Piekļuves datus.


 


6. Mans Home3 pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana


6.1. Home3 pārtrauc Mans Home3 pakalpojuma sniegšanu Lietotājam:


6.1.1. pēc Lietotāja attiecīga pieprasījuma saņemšanas, ko Lietotājs nosūta no savas Mans Home3 reģistrētās e-pasta adreses uz Home3 e-pasta adresi info@Home3.lv


6.1.2. ja Home3 ir pārtraucis pakalpojuma sniegšanu Lietotājam Home3 elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā;


6.1.3. ja Home3 rodas pamatotas šaubas par Mans Home3 nelikumīgu lietošanu no Lietotāja puses;


6.1.4. ja Lietotājs neievēro šos Noteikumus.


 


7. Citi noteikumi


7.1. Home3 ir tiesības jebkurā laikā, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt Mans Home3 pakalpojumu apjomu un sniegšanas kārtību, kā arī grozīt šos Noteikumus, attiecīgās izmaiņas publicējot interneta mājas lapā www.bite.lv/lv/Home3 .


7.2. Noteikumi stājas spēkā ar Mans Home3 lietošanas uzsākšanu un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.


7.3. Lietotāja elektroniska piekrišana šiem Noteikumiem un Mans Home3 lietošana ir apstiprinājums tam, ka Lietotājs ir iepazinies ar Noteikumiem, Home3 paziņotajiem Noteikumu grozījumiem un citām izmaiņām par sniegtajiem pakalpojumiem un pilnībā piekrīt tiem.


7.4. Lietotājs piekrīt, ka Noteikumi tiek apstiprināti elektroniski.


7.5. Lietotājs piekrīt, ka, pamatojoties uz Noteikumiem, Lietotāja dotie rīkojumi tiek iesniegti un apstrādāti elektroniski. Lietotāja apstiprināts elektroniskais dokuments ir uzskatāms par Lietotāja pašrocīgi parakstītu rakstveida dokumentu Civillikuma izpratnē.


 
Kanāli:
Customer service:
Home3 citās valstīs: